เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ และ

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV


  1.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้าน (แบบ 001)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง
(มูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ในกรณีที่หน่วยงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ดำเนินการได้เองโดยมีเงื่อไขตามหลักเกณฑ์ คลิกที่นี่
และรายงานให้คณะกรรมการ ทราบ หลังการจัดหาเรียบร้อยแล้ว โดยส่งแบบ คกก.มท 03 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้
 แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีลักษณะเป็นการเช่า 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 

- สรุปหน่วยงานต้องส่งก่อนการจัดหา
  1.แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้าน (แบบ 001)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)

- สรุปหน่วยงานต้องส่ง หลังการจัดหา
  1.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 01)
  2.แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณา (แบบ คกก.มท 03)