หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
::: 1. สำนักงานจังหวัด
::: 2. ที่ทำการปกครองจังหวัด
::: 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
::: 4. สำนักงานที่ดินจังหวัด
::: 5. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
::: 6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
::: 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
::: 8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
::: 9. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
::: 10. สำนักงานแรงงานจังหวัด
::: 11. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
::: 12. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
::: 13. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
::: 14. สำนักงานคลังจังหวัด
::: 15. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
::: 16. สำนักงานเกษตรจังหวัด
::: 17. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
::: 18. สำนักงานประมงจังหวัด
::: 19. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
::: 20. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
::: 21. สำนักงานขนส่งจังหวัด
::: 22. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
::: 23. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
::: 24. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
::: 25. สำนักงานสถิติจังหวัด
::: 26. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
::: 27. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
::: 28. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
::: 29. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
::: 30. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
::: 31. สำนักงานพลังงานจังหวัด
::: 32.  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 
 
1. กระทรวงมหาดไทย
::: 1.1 ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 12
::: 1.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 9 (นครสวรรค์)
::: 1.3 ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 4 นครสวรรค์
::: 1.4 สำนักงานประปาเขต 10 นครสวรรค์
::: 1.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์
 
 
 
2. กระทรวงกลาโหม
:::2.1 มณฑลทหารบกที่ 31
:::2.2 กองพันทหารช่างที่ 4
:::2.3 กรมทหารราบที่ 4
::: 2.4 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4
:::2.5 โรงงานวัตถุระเบิดทหาร
::: 2.6 โรงงานวัตถุระเบิดทหาร
:::2.7 กองบิน4 กองพลบินที่3 กองบัญชาการยุทธการทางอากาศ
:::2.8โรงพยาบาลกองบิน4
 
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
::: 3.1 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่22 จังหวัดนครสวรรค์  
::: 3.2 นิคมสร้างตนเองตากฟ้า  
::: 3.3 สำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  
::: 3.4 สำนักงานเคหะชุมชนนครสวรรค์  
   
   
   
   
   
   
   
   
4. กระทรวงการคลัง
::: 4.1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ หรือ http://www.excise.go.th/
::: 4.2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
::: 4.3 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
:::4.4 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
::: 4.5 ธนาคารออมสินภาค 6
::: 4.6 ธนาคารออมสินเขตนครสวรรค์
::: 4.7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)จังหวัดนครสวรรค์
::: 4.8 ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)สาขานครสวรรค์
::: 4.9 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนดกลางและขนาดย่อม(SME BANK)
 
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
::: 5.1 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
::: 5.2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
::: 5.3 ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
6. สำนักนายกรัฐมนตรี
::: 6.1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM
::: 6.2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
 
 
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
::: 7.1 โครงการชลประทานนครสวรรค์
::: 7.2 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 9
::: 7.3 สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
::: 7.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
::: 7.5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
::: 7.6 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
:::7.7 ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวนครสวรรค์
:::7.8 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
:::7.9 สนามบินนครสวรรค์
:::7.10 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์
::7.11: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์
:::7.12 ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์
:::7.13 สำนักงานกลองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครสวรรค์
::: 7.14 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 2
:::7.15 ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดนครสวรรค์ (ศปจ.นครสวรรค์)
:::7.16 สำนักงงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์(อตก.)
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
::: 8.1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  
::: 8.2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4  
::: 8.3 ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3  
::: 8.4 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  
::: 8.5 สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  
:::8.6 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4  
:::8.7 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  
:::8.9 สวนป่าลาดยาว  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
9. กระทรวงคมนาคม
::: 9.1 แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1
::: 9.2 แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
::: 9.3 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)
::: 9.4 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์
::: 9.5 สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 1 สาขานครสวรรค์
::: 9.6 ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 (นครสวรรค์)
::: 9.7 บริษัท ขนส่ง จำกัด
::: 9.8 สำนักงานเจ้าที่ภูมิภาคที่ 1 สาขานครสวรรค์
:::9.9 กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์
:::9.10 งานเดินรถแขวงเขตนครสวรรค์
10. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
::: 10.1 สถานีอุตุนิยมวิทยา
::: 10.2 บริษัท TOT จำกัด(มหาชน)
::: 10.3 สำนักงานบริการลูกค้า กสท. นครสวรรค์
::: 10.4 สำนักงานไปรษณีย์เขต 6
::: 10.5 สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดนครสวรรค์
:::10.6 สำนักงานบริการลูกค้า กสท.
 
 
 
 
 
11. กระทรวงยุติธรรม
::: 1.1 เรือนจำกลางนครสวรรค์
::: 11.2 ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
::: 11.3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
:::11.4 ศูนย์ผึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์
:::11.5 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
12. กระทรวงพานิชย์
::: 12.1 สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
::: 12.2 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-5 นครสวรรค์
::: 12.3 สำนักงานพัฒนาธุกิจการค้าจังหวัด
 
 
 
13. กระทรวงแรงงาน    
::: 13.1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์    
     
     
     
     
14. กระทรวงพลังงาน
::: 14.1 ศูนย์วิชาการและบริการข้อมูลพลังงานภูมิภาคที่ 8
:::14.2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3
::: 14.3 คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์
:::14.4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครสวรรค์)
 
15. กระทรวงศึกษาธิการ
::: 15.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
::: 15.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
::: 15.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
::: 15.4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์(ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเดิม)
::: 15.5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
::: 15.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
::: 15.7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์
::: 15.8 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
17. กระทรวงสาธารณสุข
::: 17.1 ศูนย์อนามัยที่ 8
::: 17.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต 8
::: 17.3 ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 3
::: 17.4 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
::: 17.5 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 นครสวรรค์
::: 17.6 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
::: 17.7 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพประชาชนภาคเหนือ จังหวัดจครสวรรค์
::: 17.8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
::: 17.9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
::: 17.10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 เขตตรวจราชการที่ 3
::: 17.11 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 
18.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
:::18.1 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 22 จังหวัดนครสวรรค์
:::18.2 นิคมสร้างตนเองตากฟ้า
:::18.3 สำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
:::18.4 สำนักงานเคหะชุมชนนครสวรรค์
 
 
16. สถานศึกษา
::: 16.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
::: 16.2 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
::: มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์)
::: 16.3 มหาวิทยาลัภาคกลาง
::: 16.4 ศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ. นนครสวรรค์
::: 16.5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
::: 16.6 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
::: 16.7 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
::: 16.8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
::: 16.9 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
::: 16.10 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
::: 16.11 โรงเรียนนครสวรรค์
::: 16.12 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
::: 16.13 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
::: 16.14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
::: 16.15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
::: 16.16 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
::: 16.17 โรงเรียนพาณิชยการนครวรรค์
::: 16.18 โรงเรียนสหนครสวรรค์พาณิชยการ
::: 16.19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
::: 16.20 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา
::: 16.21 โรงเรียนเทคโนโลยีภาคเหนือ
::: 16.22 โรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์
::: 16.23 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
::: 16.24 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
::: 16.25 โรงเรียนอนุชนวัฒนา
::: 16.26 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
::: 16.27 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
::: 16.27 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
 
19. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
::: 19.1 ศาลจังหวัดนครสวรรค์
::: 19.2 ศาลแขวงนครสวรรค์
::: 19.3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
::: 19.4 ศาลแรงงานภาค6
::: 19.5 สำนักคดีแรงงานเขต6(นครสวรรค์)
::: 19.6 สำนักงานอัยการจังหวดนครสวรรค์
::: 19.7 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์
::: 19.8 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
::: 19.9 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
::: 19.10 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดนครสวรรค์
::: 19.11 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
::: 19.12 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
::: 19.13 กองกำกับการวิทยาการเขต 34
::: 19.14 สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว(สทท.5 กก.4 บต.ทท.)
::: 19.15 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
:::19.16 สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดนครสวรรค์