การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

 
  1. มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

          1.1 มติคณะรัฐมนตรี

                   -

          1.2 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

                1) คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

                2) คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

                3) คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

                4) คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2564 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

          1.3 ข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

                1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0211.1/ว 5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

                2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0211.1/ว 906 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

                3) โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1 ว 1903 ลว. 30 มี.ค. 64 เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

                4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1 ว 2081 ลว. 8 เม.ย. 64 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

                5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1 ว 2609 ลว. 6 พ.ค. 64 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

           2.1 คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 3110/2563 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และมีปลัดจังหวัดนครสวรรค์และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

           2.2 คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 3787/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยมีคณะทำงาน จำนวน 4 คณะ

            2.3 คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 790/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (เพิ่มเติม) โดยแต่งตั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จังหวัดนครสวรรค์

  1. ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

           3.1 แผนงานกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครสวรรค์

                   คณะทำงานที่ 1 ภารกิจด้านความมั่นคง (WORD)

           3.2 แผนงานกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครสวรรค์

                   คณะทำงานที่ 1 ภารกิจด้านความมั่นคง (PPT)

           3.3 แผนงานกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครสวรรค์

                   คณะทำงานที่ 2 ภารกิจด้านสังคม (WORD)

           3.4 แผนงานกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครสวรรค์

                   คณะทำงานที่ 3 ภารกิจด้านเศรษฐกิจ (WORD)

           3.5 แผนงานกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครสวรรค์

                 คณะทำงานที่ 4 ภารกิจด้านกิจการพิเศษ (WORD)

          3.6 แผนงานกิจกรรม กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง ของ อปท.

          3.7 ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนความจำเป็นเร่งด่วน (PPT)

 

  1. การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

          4.1 การตรวจติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครสวรรค์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

  1. ข้อมูลอื่นๆ ตามที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม (ถ้ามี)

          5.1 คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 226/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าและแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

        5.2 คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 1288/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดนครสวรรค์