ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial  Chief Information Officer : PCIO)

- คำสั่งแต่งตั้งฯ

แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร ๑๐๑๓/ว ๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอบ การปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รูปแบบและความสัมพันธ์ คุณสมบัติและการจัดตั้ง กลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ดังนี้

          ๑) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

          ๒) ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑  เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง

 

สาระสำคัญของแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ได้แก่

            ๑)  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Committee : GCIO Committee)   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) และ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial  Chief Information Officer : PCIO)

            ๒)  ให้ทุกจังหวัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ ก.พ.กำหนด

                 - บทบาทหน้าที่คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) คือเป็นผู้เอื้ออำนวยการพัฒนาจังหวัดดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะและสร้างบริการสาธารณะระดับจังหวัดที่ขับเคลื่อน โดยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและผู้รับบริการ โดยเสนอแนะเป้าหมายและแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการทรัพยากรระดับจังหวัดและท้องถิ่นในภาพรวม วิเคราะห์ความต้องการของประชาชน เพื่อกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดทำและพัฒนาข้อมูลของจังหวัด นำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ กำกับให้มีการจัดระเบียบระบบงาน ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของภาครัฐและเอกชนมาใช้ให้เป็นมาตรฐานร่วมกัน สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด ประสานและพัฒนาความร่วมมือทุกภาคส่วน

                - องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ผู้แทนภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ ภาคการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ สถิติจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 

ลำดับ

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

PCIO

การจัดทำกลยุทธ์ เป้าหมาย แนวทางสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของส่วนราชการ จัดทำแผนงานโครงการ งบประมาณ บริหารจัดการโครงการ

I/R

การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

R

การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาครัฐ

I

การพัฒนาบริการและการทำงานของภาครัฐให้ทันสมัย

I/R

การประสาน พัฒนาความร่วมมือในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

R

การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมบริการและการทำงานภาครัฐ

R

การปรับกรอบความคิด สร้างการยอมรับเชิงนโยบาย เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัล

R

การบริหารจัดการและนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

I/R

การพัฒนาระบบงาน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของหน่วยงาน

I

๑๐

การกำกับดูแลดิจิทัลของส่วนราชการให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาล กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)

I

๑๑

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

I

๑๒

การติดตามรายงานผลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

I

R= Responsible (รับผิดชอบ)  I= Inform (แจ้ง)

 ต่อมา สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร ๑๐๑๓/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๓ เห็นชอบ การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอสาระสำคัญของการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ได้แก่

            ๑)  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Committee : GCIO Committee)   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) และ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial  Chief Information Officer : PCIO)

                ปรับปรุงองค์ประกอบ PCIO โดยเพิ่มผู้บริหารกรุงเทพฯ  ดังนี้

                 เดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และสถิติจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

                 ใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด/รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน

                 เดิม หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และสถิติจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

                 ใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด/หัวหน้าหน่วยงานการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนภารกิจของกรงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ  และสถิติจังหวัด/หัวหน้าหน่วยงานการจัดระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

            ๒)  เพิ่มเติมบทบาทของ GCIO ระดับกระทรวง กรมและจังหวัด

                 เดิม บทบาทหน้าที่คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) คือเป็นผู้เอื้ออำนวยการพัฒนาจังหวัดดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะและสร้างบริการสาธารณะระดับจังหวัดที่ขับเคลื่อน โดยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและผู้รับบริการ โดยเสนอแนะเป้าหมายและแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการทรัพยากรระดับจังหวัดและท้องถิ่นในภาพรวม วิเคราะห์ความต้องการของประชาชน เพื่อกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดทำและพัฒนาข้อมูลของจังหวัดนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ กำกับให้มีการจัดระเบียบระบบงาน ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านดิจิทัลของภาครัฐและเอกชนมาใช้ให้เป็นมาตรฐานร่วมกัน สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด ประสานและพัฒนาความร่วมมือทุกภาคส่วน

                เพิ่มเติม บทบาทในการเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริการของหน่วยงานในรูปแบบ Digital Transformation เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างเร่งด่วน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 เป็นต้น โดยมีการผลักดันดำเนินการและสร้างความยั่งยืนในการปรับองค์กร ดังนี้

                   - วางแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานบนฐานวิถีชีวิตใหม่ เช่น การจัดหาเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้านหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน การนำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงาน

                   - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดให้มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่รองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ เช่น e-office,  e-Sarabun, e.Meeting, e-Service, e-Edutainment เป็นต้น พิจารณาถึงความต้องการในการใช้งาน ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวบรวมการดำเนินงานก่อนและระหว่างการนำเทคโนโลยีมาใช้ในหน่วยงาน วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ประโยชน์ ประเมินประสิทธิภาพความรวดเร็วการประหยัดค่าใช้จ่าย และคุณภาพของงาน มีหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน ก.พ. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   - การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎ ระเบียบ การวางหรือจัดทำแนวทาง มาตรการ ที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและการบริหารงานภาครัฐด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการสร้าง New Normal ในการปฏิบัติงาน  ให้ MCIO DCIO และ PCIO รวบรวมประเด็นการดำเนินการ เสนอ GCIO ที่จะจัดตั้งขึ้น เพื่อพิจารณากำหนด แนวทางดำเนินการที่สอดรับประเด็นดังกล่าวต่อไป