- รวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- รวมพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง
- รวมพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- พระราชบัญญัติการบริหารและการใช้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

 
กฏหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานส่วนภูมิภาค