- แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ |คลิกที่นี่ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|
- แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน|คลิกที่นี่ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|