- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|
- รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2564 |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ_2 |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|
-  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|