- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive 
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive