- 1.คู่มือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(1) |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|
- 1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร(2) |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|
- 2.กฎหมายและวิธีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|
- 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร(2) |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|
- 3.การพัฒนาบุคลากร |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|
- 4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|
- 5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ |ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive|