- 1. งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลจังหวัดนครสวรรค์ | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |
- 2. มอบนโยบายการส่งเสริมความโปร่งใสแก่อำเภอ และอปท.  | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |
-
 3. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |
-
 4. คลินิก ITA จังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้แก่อำเภอและองค์กรปกครอง | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive | 
-
 5. ขับเคลื่อนการส่งเสริมความโปร่งใสจังหวัดนครสวรรค์ | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive | 
-
 6. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |