- การจัดการความเสี่ยง | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |
- รับทราบมาตรการจัดการความเสี่ยง  | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |
- รายงานการจัดการความเสี่ยง | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |