- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 1 | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2 | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 3_1 | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 3_2 | ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 4| ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 5_1| ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 5_2| ดาวน์โหลด PDF ผ่าน googledrive |