พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันที่  7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวชุติพร  เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมีพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี ฯ

โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์