ถนนหน้าหมู่บ้านชำรุดมีหลุม บ่อ ฝุ่นละออง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดเตรียมของบซ่อมถนน

15 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.00 น. นโยบายการขับเคลื่อน การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว นำโดยนางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายพิชัย ดำชม ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด , นายรัชชาพงษ์ สุวรรณ์เศรษฐา ปลัดอำเภอเมืองนครสวรรค์ ,

นายธนเสฎฐ์ ชินพันธุ์นุช หัวหน้าฝ่ายนิติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ , นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ , นายสุวโรจน์ โพธิ์เรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด , นางสาวพัฒน์พร โอบอ้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีขอให้แก้ไขปัญหาถนนชำรุด บริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านสวรรค์บุรี ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นั้น

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงว่า ถนนบริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านสวรรค์บุรี

เดิมคือถนนลาดยาง ก่อสร้างมาประมาณ 10 ปี มีระยะทางประมาณ 164 เมตร ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ปัจจุบันถนนมีสภาพชำรุดและมีหลุม บ่อ ประกอบกับมีฝุ่นละออง

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ได้ดำเนินการซ่อมแซมไปจำนวน 3 ครั้ง โดยการนำหินคลุก

ไปกลบหลุม บ่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา และได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

  1. ถนนบริเวณดังกล่าวได้บรรจุเข้าในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจะดำเนินการซ่อมแซมเป็นถนนคอนกรีต ความกว้าง 5 เมตร ความยาว 164 เมตร
  2. ในการแก้ไขปัญหาระยะสั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด จะดำเนินการนำหินคลุก

มากลบหลุม บ่อ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเบื้องต้นต่อไป

โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์