สพป.3 พม.นครสวรรค์ นายอำเภอไพศาลี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน ขอพระราชทานทุนการศึกษา

16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นโยบายการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว นำโดยนางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายพิชัย ดำชม ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นางสาวสร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ นายอำเภอไพศาลี นายเจษฎ์ตพงศ์ ปัญญธนชัยกุล ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไพศาลี นายประทีป อุดมการณ์เกษตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี นายชัชชฎิล อมรศตพรกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพศาลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลไพศาลีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือและลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเด็กชาย ขอพระราชทานทุนการศึกษา เนื่องจากมีฐานะยากจน ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะศึกษาต่อ จากการประชุมหารือและลงพื้นที่ได้มีการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้ร้องในเบื้องต้น ดังนี้

  1. อำเภอไพศาลีมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวของผู้ร้อง จำนวน 1 ชุด
  2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวของผู้ร้อง จำนวน 1 ชุด และจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 มอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวของผู้ร้อง จำนวน 1 ชุด พร้อมทุนการศึกษาให้แก่ผู้ร้อง จำนวน 2,000 บาท

สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือในระยะยาว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการ ดังนี้

  1. ทางโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดจะรับเด็กชาย เข้าศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนที่เด็กชาย จะไปสอบเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนไพศาลีพิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2566 เนื่องจากที่ผ่านมาเด็กชายมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยจะให้เข้ารับการศึกษาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เด็กชาย จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดในระหว่างที่เข้ารับการศึกษา
  2. ทางโรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดจะดำเนินการจัดหาชุดนักเรียน รองเท้า และอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กชาย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว

    โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์