สรุปสาระสำคัญของการออกแบบรถไฟทางคู่สายแม่สอด ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์/ขอเชิญ“เข้าร่วมประชุม ระดับพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดิน” 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. รอบออนไลน์

 
หลักการออกแบบของรถไฟทางคู่ที่เป็นแนวใหม่ครับ  สรุปสาระสำคัญของการออกแบบทางคู่เส้นนี้ ที่เป็นภาพรวมนะครับ เพื่อประกอบการพิจารณา อาจจะตรงกับคำถามในใจหลายๆท่าน

(1) ทางคู่เส้นนี้ แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงที่หนึ่ง นครสวรรค์-ตาก ราว 183 กม, ช่วงที่สองตาก-แม่สอด จากเดิมเป็นช่วงยาวทั้งโครงการ เนื่องจากในช่วงสอง มีข้อพิจารณาเฉพาะหลายประเด็น จึงแบ่งช่วงเป็นสองช่วงในการเสนอโครงการ เผื่อว่าช่วงนครสวรรค์-ตาก จะได้แยกพิจารณาได้

(2) กรณีทางระดับดิน เป็นคันดินถม จะมีขนาดเวนคืนกว้าง 50 เมตร ข้างละ 25 เมตรจากกึ่งกลาง ถ้าเป็นทางยกระดับ จะเวนคืน 40 เมตร ข้างละ 20 เมตร

(3) มี 23 สถานี (ทุกขนาด) และ 3 ลานขนถ่ายสินค้า CY

(4) แนวคันทางรถไฟตลอดสาย ถูกกำหนดพื้นฐานให้ระดับรางพ้นน้ำท่วมสูงสุด เพื่อในกรณีเกิดน้ำท่วมใหญ่ รถไฟเส้นนี้ จะเป็นเส้นทางที่ยังคงใช้งานได้

(5) จุดตัดทางรถไฟ ทุกจุดตลอดเส้นทาง ออกแบบให้ต่างระดับ หมายถึง รถไฟกับถนนอยู่คนละระดับ ถ้าถนนเดิมปริมาณรถไม่มาก ก็ออกแบบปรับถนนเดิมข้ามทางรถไฟ แต่ถ้าถนนเดิมรถมาก ก็ออกแบบทางรถไฟยกระดับข้ามถนน ซึ่งผลการออกแบบทุกจุดตัดเป็นต่างระดับทั้งหมด นั่นหมายถึง “ถนนทุกเส้นที่มีอยู่และใช้สัญจร ใช้เดินทางเชื่อมโยงได้เหมือนเดิมทุกเส้นทาง”

(6) ในการออกแบบทางรถไฟตลอดแนว จะไม่ทำให้เกิดแปลงที่ดินที่เหลืออยู่เป็นที่ตาบอด โดยเมื่อมีที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้วไม่มีทางเข้าออกหลายแปลง จะมีการออกแบบเป็นทางขนาน (service road) เพื่อเชื่อมทุกแปลงเข้ากับโครงข่ายถนนที่ใกล้ที่สุด ส่วนกรณีที่แปลงที่ดินถูกแบ่งเป็นสองส่วนเฉพาะแปลง สามารถออกแบบเป็นช่องลอดเพื่อเชื่อมแปลงได้

(7) จุดตัดทางน้ำ ทุกจุด ออกแบบไม่มีการถม ปิดกั้น โดยออกแบบให้มีช่องเปิดให้การไหลของน้ำ ไม่น้อยไปกว่าเดิม โดยใช้ค่าย้อนหลังปริมาณน้ำมากกว่า 75 ปีในการคำนวณและออกแบบ นั่นหมายถึง “แนวลำน้ำทุกจุด น้ำจะไหลผ่านได้เหมือนเดิม”

(8) บางบริเวณที่ไม่มีลำน้ำ ทางน้ำ แต่เป็นที่ลุ่มต่ำ ที่ได้ข้อมูลจากพื้นที่ จากชุมชน มีการออกแบบช่องเปิดของน้ำ โดยใช้โครงสร้างทางรถไฟเป็นสะพานรถไฟตลอดช่วงลุ่มต่ำ เพื่อให้ช่วงน้ำหลากลอดผ่านได้ ในขณะที่ช่วงคันดินรถไฟ มีการออกแบบใส่ท่อกลมและบล็อคเหลี่ยมรองรับการไหลผ่านของน้ำผ่านคันทาง และตามแนวขนานข้างคันทาง มีการทำร่องทางระบายน้ำ เพื่อให้น้ำระบายลงลำน้ำที่มีใกล้เคียงแต่ละพื้นที่

(9) มาตรฐานการออกแบบ ใช้ความเร็วในการออกแบบที่ 160 กม/ชม หมายถึงถ้ารถไฟวิ่งเร็วเต็มที่ 160 กม/ชม การเข้าโค้งต่างๆ ต้องไม่ตกราง แต่ในความเป็นจริง ความเร็วการเดินทางจะอยู่ที่ 90-120 กม/ชม เนื่องจากมีการหยุดเข้าออกสถานีเป็นระยะ ทำให้ความเร็วลดลง

(10) สถานะโครงการ โดยสรุป

- โครงการนี้ มีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการมาก่อนแล้ว ในปี 2557-2558 แล้ว

- ในโครงการนี้ ปี 2564-2565 เป็นการศึกษาออกแบบรายละเอียดและทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวเส้นทางที่ผ่านการศึกษาในปี 2558 มาลงรายละเอียด

- ตอนนี้ การศึกษาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการเสนอขออนุญาตต่อหน่วยงานตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

- แนวการนำเสนอโครงการล่าสุดที่อยู่ระหว่างการพิจารณา แยกเสนอเป็น 2 ตอน ออกจากกัน คือ ตอนนครสวรรค์-ตาก และ ตอน ตาก-แม่สอด เนื่องจากช่วงแม่สอดมีประเด็นพิจารณาของโครงการเฉพาะ เพื่อให้รองรับกรณีการพัฒนาเฉพาะช่วงนครสวรรค์-ตาก ดำเนินการได้

 

 

ขอเชิญ“เข้าร่วมประชุม ระดับพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดิน”

รอบกรุงเทพมหานคร และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom cloud meetings

งานสำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมก่อสร้างทางรถไฟ สายแม่สอด ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์

 


เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟ และรับฟังความคืบหน้าของโครงการ

-วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุม Gemini ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

หรือ

-ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom cloud Meetings

Meeting ID: 971 9484 8805

Passcode: 888999

.

https://zoom.us/j/97194848805...

.

ลงทะเบียนเข้ารวมประชุมได้ที่

https://forms.gle/V81F7dSzhcjcV6ip9

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 06 1269 3340

 

 

สำรวจแนวที่ดินโครงการ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ที่

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit...

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 06 1269 3340

 

 ค่าทดแทนและเวนคืนมีอะไรบ้าง????

แนวทางในการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น ที่สำคัญดังนี้

  • มาตรา 20 การกำหนดราคาเบื้องต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
  • มาตรา 33 ถ้าโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่ถูกเวนคืนนั้น มีบางส่วนอยู่บนที่ดินที่มิได้เวนคืน และเป็นโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นเดียวกัน โดยไม่อาจแบ่งแยกได้ เจ้าของจะขอให้เวนคืนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นส่วนที่เหลือดังกล่าวด้วยก็ได้
  • ถ้าเจ้าของที่ดินที่มิได้ถูกเวนคืน แต่ผลแห่งการเวนคืน ทำให้โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ หรืออาจเกิดอันตราย เจ้าของสามารถขอให้ซื้อโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นได้
  • ในกรณีที่เวนคืนที่ดินเพียงบางส่วน ถ้าส่วนที่เหลือนั้นน้อยกว่ายี่สิบห้าตารางวา หรือเหลือด้านใดด้านหนึ่งยาวน้อยกว่าห้าวา หรือไม่สามารถอยู่อาศัยได้ปลอดภัยหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ เจ้าของร้องขอให้ที่ซื้อที่ดินส่วนที่เหลือด้วยได้
  • มาตรา 37 เงินค่าทดแทนสำหรับกรณีเวนคืนเฉพาะที่ดินให้ประกอบด้วยค่าที่ดิน ค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย ค่าปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่และอสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดิน และค่าเสียหายอื่นอันเกิดจากการที่เจ้าของต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน เงินค่าทดแทนสำหรับกรณีเวนคืนที่ดินและโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์อื่น อันติดอยู่กับที่ดิน ให้ประกอบด้วยค่าที่ดิน ค่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดิน และค่าเสียหายอื่นอันเกิดจากการที่เจ้าของต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน

 


โดย โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่สอด ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์